Update Droogte 06/08/2019

Update Droogte 06/08/2019

Update

De Droogtecommissie heeft op 16 juli besloten om op te schalen naar niveau 2 (code oranje) en geadviseerd aan de provinciegouverneurs om een captatieverbod in te stellen op alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen tenzij er redenen zijn (zoals peilmetingen of lokale maatregelen of …) waaruit blijkt dat het niet nodig is om – een captatieverbod op te leggen. 

Door het uitblijven van langdurige periodes van neerslag blijven de peilen en afvoeren op onze waterlopen verder dalen en treedt er ook geen structurele verbetering op. Hierdoor blijft niveau 2 aangehouden alsook het advies om een captatieverbod in te stellen op alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen.

Op de bevaarbare waterlopen zijn de afvoeren overal dalend en in het westen en het centrum laag voor de tijd van het jaar. Op de IJzer blijft de afvoer minimaal. Op 27 en 28 juli deden zich op veel onbevaarbare waterlopen sterk verhoogde debieten voor, maar ondertussen zijn de debieten overal al weer sterk gedaald. Op 80% van de meetlocaties worden lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar gemeten, op 45 % van de meetlocaties zijn de grondwaterstanden zeer laag voor de tijd van het jaar.  

De waterbeheerders nemen maatregelen om de gevolgen van waterschaarste zoveel mogelijk te beperken.

  • In alle provincies is in een groot aantal stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen een captatieverbod ingesteld. In West-Vlaanderen is ook voor een aantal andere waterlopen een captatieverbod van kracht.
  • De waterwegbeheerder beperkt het schutverlies in sluizen en pompt waar mogelijk aan sluizen water terug naar het hoger gelegen pand. Naast de diepgangbeperking op de IJzer worden bijkomende diepgangbeperkingen heringevoerd op de Bovenschelde, de Leie en het Kanaal Gent-Oostende.  Aan verschillende sluizen wordt gegroepeerd geschut voor de recreatieve vaart, rond het Gentse en in de sluis Wijnegem geldt dit ook voor de beroepsvaart. Op het Albertkanaal en de Kempische Kanalen zijn de watervangen voor natuur en landbouw nog steeds voor 80 % dichtgezet.

Op verschillende waterlopen worden blauwalgen vastgesteld.

De drinkwatervoorziening is momenteel niet in het gedrang. 

Er blijft een verscherpte alertheid ingesteld bij de bevoegde diensten. 

Spaarzaam omgaan met alle soorten van water blijft dan ook noodzakelijk.

Over Droogte 2019

Vlaanderen is niet volledig hersteld van de droge zomer van 2018. Er is onvoldoende neerslag gevallen om de reserves aan te vullen en de grondwaterstanden blijven laag. De droogtetoestand wordt nauwgezet opgevolgd. De situatie wordt weergegeven in kleurcodes, gaande van kleurcode groen (niveau 0) tot code rood (niveau 3).